Яка відповідальність передбачена чинним законодавством за систематичну несплату земельного податку?

Нормативний матеріал:

1. Конституція України // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення // ВВР УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122.

3. Кримінальний кодекс України // ВВР України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

4. Земельний кодекс України // ВВР України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

5. Цивільний кодекс України // ВВР України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

6. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року // ВВР України. – 1991. – № 41.– Ст. 546.

7. Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року № 963 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 55. – Ст. 2221.

Матеріали судової практики:

1. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: постанова Яка відповідальність передбачена чинним законодавством за систематичну несплату земельного податку? пленуму Верховного суду України від 16 квітня 2004 року. // Право України. – 2004. – № 9. – С. 153-160.

2. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом права державної власності на землю: роз'яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/610 від 23 серпня 1994 року.

3. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з захистом права власності на землю та землекористування: роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 27 червня 2001 року // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 3.

4. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з застосуванням земельного законодавства: лист Вищого господарського суду України від 16 листопада 2001 року // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 1.

Література:

1. Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В Яка відповідальність передбачена чинним законодавством за систематичну несплату земельного податку?.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – 600 с.

2. Земельне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного та І.І. Каракаша. . – Вид. 2, перероб. і доп. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

3. Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.; За ред. М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

4. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2006 року / Упорядник А.М.Мірошниченко. Науковий редактор В Яка відповідальність передбачена чинним законодавством за систематичну несплату земельного податку?.В.Носік. – К.: Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчук Р.С., 2006. – 720с.

5. Контроль за охороною та використанням земель: Нормативно-правові акти та роз’яснення / Під заг.ред. М.С.Головатюка, 2007. – 264 с.

6. Лейба Л.В. Деякі питання судового захисту земельних прав // Земельне правоУкраїни. – 2006. – № 4.

7. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Навчальний посібник. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – 432 с.

8. Мірошниченко А.М. Юридична відповідальність за земельні правопорушення // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. – № 11-12. – С. 25-51.

9. Мірошніченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. – К.: Правова єдність, 2009. – 496с.10. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / За заг. ред. А.П Гетьмана. Видання Яка відповідальність передбачена чинним законодавством за систематичну несплату земельного податку? шосте доповнене. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2009. – 624 с.

11. Носік В.В.Самовільне зайняття земельних ділянок: теорія та практика // Земельне правоУкраїни. – 2006. – №5.

12. Спори пов’язані з земельними правовідносинами // режим доступу http://www.zempravo.info/#/content/documents/&id=33.


documentawhrtkb.html
documentawhsauj.html
documentawhsier.html
documentawhspoz.html
documentawhswzh.html
Документ Яка відповідальність передбачена чинним законодавством за систематичну несплату земельного податку?